Tiesiskums

Atbildība

Informācija šajā vietnē ir sniegta, „kā ir”, bez jebkāda veida garantijas, ne skaidri izteiktas, ne arī netiešas, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tām, netiešas garantijas par derīgumu pārdošanai, derīgumu konkrētam mērķim vai solījuma turēšanu.

Informācija šajā vietnē var saturēt tehniskas neprecizitātes vai drukas kļūdas. Informācija var tikt mainīta vai atjaunināta bez brīdinājuma. SIA LG Electronics Latvia arī jebkurā laikā bez brīdinājuma var veikt uzlabojumus un/vai izmaiņas produktos un/vai programmās, kas aprakstītas šajā informācijā.

Saites šajā daļā ļaus jums atstāt SIA LG Electronics Latvia vietni (www.lgblog.lv). SIA LG Electronics Latvia nekontrolē saistītās saites. SIA LG Electronics Latvia nenes atbildību par jebkuras saistītās vietnes saturu vai jebkuru saiti, kuru satur saistītā vietne, vai par jebkādām izmaiņām vai atjauninājumiem šajās vietnēs. Jebkuras saites iekļaušana nenozīmē, ka SIA LG Electronics Latvia apstiprina šo vietni.

Atruna

Materiāli SIA LG Electronics Latvia vietnē var saturēt neprecizitātes un drukas kļūdas. SIA LG Electronics Latvia negarantē materiālu pareizību vai pabeigtību vai to, ka jebkādi padomi, viedokļi, paziņojumi vai cita informācija, kas ir parādīta vai tiek izplatīta caur SIA LG Electronics Latvia vietni, ir ticama. Jūs atzīstat, ka jebkāda paļaušanās uz jebkuru šādu viedokli, ieteikumu, paziņojumu, memorandu vai informāciju ir vienīgi jūsu risks. SIA LG Electronics Latvia saglabā tiesības tikai pēc saviem ieskatiem labot jebkuru kļūdu vai izlaidumu jebkurā vietnes daļā. SIA LG Electronics Latvia jebkurā laikā bez brīdinājuma var veikt jebkādas citas izmaiņas vietnē, materiālos un ražojumos, programmās, pakalpojumos vai cenās, kas aprakstītas SIA LG Electronics Latvia vietnē.

Materiāli SIA LG Electronics Latvia vietnē, kā arī programmatūra, kas ir pieejama SIA LG Electronics Latvia vietnē, ir sniegta, „kā ir”, bez jebkāda veida pārstāvības vai garantijas, ne skaidri izteiktas, ne arī netiešas, ieskaitot garantijas par derīgumu pārdošanai, solījumu pildīšanu vai derīgumu jebkādam konkrētam mērķim, bet neaprobežojoties ar tām.